Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

set "print with system dialog" as default

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 169 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bruce Wayne

more options

dear ladies and gentlemen,

Firefox has been delivered with the new print dialog since version 82.

I have to print around a hundred PDF files at work (usually only the first page of the document). The new print dialog means that there is a lot more work for me here.

Is it possible to set the "old" system print dialog by default or to instruct firefox to always print only the first page of the document by default?

Giải pháp được chọn

For now you can flip a pref on the about:config page to revert to the old print dialog.

  • print.tab_modal.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

For now you can flip a pref on the about:config page to revert to the old print dialog.

  • print.tab_modal.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

cor-el said

For now you can flip a pref on the about:config page to revert to the old print dialog.
  • print.tab_modal.enabled = false
You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hello and thank you for your answer.

flip the pref helped.

Thank you and have a nice day!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.