Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't move bookmarks in "more bookmarks" menu

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Interfixx

more options

As you can see in attached GIFs, bookmarks in superior bookmark bar can be moved easily just as should be, but in additional bookmark field they can't be moved at all. I try to move them, but there is no "insert here" line appearing, and after I release my left mouse button it somehow opens the bookmark the cursor was on at the release moment. No matter fullscreen or windowed mode. I have custom "animated Codama" theme and some add-ons like "Midnight Lizard" and "uBlock", but disabling any of them doesn't help. Any ideas?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Well, a simple restart of the browser solved this issue

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is this about bookmarks that appear in the Other Bookmarks drop-down list (button at far end on the Bookmarks Toolbar) ?

You can use the sidebar or the Bookmarks Manager (Library) to manage bookmarks stored in the Other Bookmarks folder.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Well, a simple restart of the browser solved this issue

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.