Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

RDP only shows a blank Firefox, in VMware console it works fine?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have a VMware VM used as a desktop by a team and they've reported that Firefox only shows a blank screen. It doesn't respond to anything, if I click the burger and click options then it doesn't even open a new tab. And I can't even access about:config.

However I've discovered that if I access the desktop via the VMware console then FF works perfectly fine, if I RDP onto the desktop and run FF I get the behavior as I've described.

Even weirder...is if I launch the browser in an RDP session and then seize the session via the VMware console then the behavior stays there until I relaunch it.

And vice versa if I launch the browser in the vmware console and then log in via RDP the browser works perfectly fine until I relaunch it!

What could be causing this?!

I've tried: Disabling hardware acceleration Cleanly uninstalling Reinstalling both the latest version and latest ESR Removing my profile All resulted in in the same blank FF.

No other VM running FF is experiencing this issue, and I'm the only one with rights to modify things.

Any help with this would be greatly appreciated!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.