Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTTPS-only behavior

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brianvt

more options

I've had "HTTPS-only" turned on since it became available in a recent Firefox update, but its behavior seems very odd. I frequently get the error window that says HTTPS isn't available and gives me the option to cancel or proceed to a non-secure site. But most of the time, the page that opens when I click to proceed is indeed an https page.

Why is the Firefox module seeing these pages as non-https and not just opening them as they are?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Followup point: I realized I also have the "HTTPS everywhere" add-on enabled. Is that the reason https pages are loading after Firefox warns me of a non-https page?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.