Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Bookmarks Not Syncing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

On my last computer I had sync on and made sure to sync everything before I turned it in.

Now I set up my new computer and my bookmarks will not show up, as if they don't exist. I can't find any help anywhere as to how to make them appear.

Được chỉnh sửa bởi rayfoxdesign vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.