Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 84.0.2 seems to be using loads more ram than what i had about 10 days ago as firefox version slowness

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

this latest version firefox is using multiple gigabits of RAM and hangs up and slows down after being open more than an hour or 2 .... i am online usually 8 plus hours a day and keep firefox open most of the day

RAM usage in task monitor is 3.7 GB to 9 GB when it hangs up

is there a fix ??

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.