Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox PDF viewer display old version of an overwritten PDF

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mezcalsss

more options

Hi, we are web-designer.

We have replaced the first 2 PDF in the page https://www.gazebo.it/documenti-certificazioni/:

https://www.gazebo.it/documenti-certificazioni/iso-9001-2015-web.pdf https://www.gazebo.it/documenti-certificazioni/iso-14001-2015-web.pdf

With firefox the preview still show the old version pdf, but if you download it, the version is correct.

The difference between two versions is in the first box bottom left: old one has only text, new one has a “Istituto Giordano” logo.

With Chrome, Safari, Opera, Edge, Explorer there are no issue.

Only firefox has this issue.

We tried to clear cache, browse in anonymous, modify PDF name... with no luck.

Thanks! Ste

Giải pháp được chọn

The issue was the digital signature. Firefox preview can't display it correctly, so we have recreated PDFs without it, with signature printed as image. Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Solved

Hữu ích?

more options

Can you mark it as solved. Also, let us know what was the fix.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The issue was the digital signature. Firefox preview can't display it correctly, so we have recreated PDFs without it, with signature printed as image. Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.