Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multi-Account Containers extension

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I always have opened eBay login page in a Container, as you can see in the screenshot (purple bar). Somehow, eBay still knows it's me (upper left corner), and doesn't ask for my username, as they already have/know it. How can this be when Containers are supposed to empty all cookies upon closing?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.