Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pdf viewer jumps pages when returning to firefox window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have a file open with firefox's inbuilt pdf viewer. I switch to a different window. When I return to firefox's window, on my first click anywhere on the text, firefox will instantly jump a few pages forward. This only started happening lately, and happens often but not always.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.