Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOS: Live TV streaming on Xfinity app blurs after 10 seconds. How do I fix it?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Live stream TV on Xfinity app blurs after 8-10 seconds. Initially the picture is crisp and clear then turns fuzzy.

This does not happen when I access recorded versions of the same program. The channels involved are not those restricted to be accessed only via my in-home wifi.

It occurs with a handful of certain cable network channels and it happens whether I'm using my laptop with Comcast or Charter ISPs. This condition does not appear with other web browsers.

Nor does it happen on my iPad, just my MacBook Pro and it hasn't always been an issue with the MBP. As far as a time frame goes, I would say it started happening within the last 6-9 months.

I appreciate any efforts to help. Thanks.

Được chỉnh sửa bởi sinarades vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.