Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having problem lunch local file from browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

i have been trying to lunch local app from browser.

i succeeded open .exe file,

which is on registry by URL protocol 

but i cannot open file which isn`t in registry

     .exe or specific file etc.

how can i solve this problem

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.