Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not start automatically when I restart Windows

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi everyone, I have the opposite problem to "Firefox starts automatically when I restart Windows" (https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-starts-automatically-when-i-restart-window)

toolkit.winRegisterApplicationRestart is on "true"

It was working well before I had an update on Windows that crushed my connection to my printer. So I reinstalled W10. I now have version 10.0.19042, n°19042 (according to system information) and I have the last version according to windows update.

Thanks for helping me restoring firefoxe automatical update!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox does not normally start with Windows. The exception, as you mentioned is if Firefox was left open when you shut down Windows 10, then Firefox can integrate with the Windows feature to automatically resume Firefox when it restarts Windows. Are you letting Windows shut down Firefox? Is the automatic resumption feature working for other applications?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.