Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox blank Icon in Windows 7

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi, I dealt with this problem several time and I decided to write down my solution to save of others time. In case you install firefox on Windows 7 and your htm, html files are showing blank white icon instead of little foxxy one, all you need to do to go for registry as below: - I am using Firefox v.84, ues problem is there since firefox v.2 - - Type regedit and go for "HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML-308046B0AF4A39CB\DefaultIcon", perhabs you see a differentt number beside FirefoxHTML or even no number - - Double click on Default key and change the value to "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe,1", not to mention without "" - Don't forget to backup whole your registry before editing it - Restart and you will probably see the Firefox icon on your saved html files

Good luck

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Good info, but screenshots showing the issue and the fix would also help. You know how some people need that little extra.  ;-))

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.