Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube can't be played in full screen mode as "fit to screen"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

While using youtube in full screen mode, instead of playing video as "fit to screen", video plays as "zoom to fit". Video zooms to fit the screen and makes part of videos invicible.

Is there a way to slove this or please update this in future. Any one facing this issue?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.