Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download arrow on toolbar disappeared how do I get it back.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My download arrow on toolbar disappeared how do I get it back. I am not sure what happened I am visually challenged and my have hit a wrong button, plz help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, it is normal for the arrow to "hide" until the first download of the session, but it should be visible after that.

Try going into the Customize mode -- this article will get you there: Customize Firefox controls, buttons and toolbars -- and check whether the button is available in the box of available buttons, or has moved to a different bar.

Once you find the arrow, to turn off auto-hiding, click the arrow button and un-check the box to disable it.

Can you get it working the way you want?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.