Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do Firefox and Wndows Task mgr show such different values/

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi allizom1

more options

Firefox (84.0.2 x64) has recently become a memory hog to the point where my system (W7) slows to a point where it is unusable. I do not wish to spend an entire day (or more) troubleshooting in the hope that I can make go away a problem that didn't exist 1 month ago do so how can I roll back to an earlier release (say the one running in december last year) which did not have any of these problems?

I attach two screen prints from a laptop (W7 12GBRam) running one instance of firefox with maybe 20 open tabs Windows Task Mgr which shows Firefox with 9 processes using around 5GB with one process using 2GB Firefox task mgr which shows 25 tabs using a total of around 0.5GB

Clearly the info in the firefox taskmgr is rubbish - or rather not reporting the same thing!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you check the about:memory page as well as that show all processes ?

about:performance only shows the memory use of tabs and extensions in tabs.

Hữu ích?

more options

There's also a new about:processes page in recent releases of Firefox. That shows the URLs mapped to the OS processes so you can get a better idea of which pages are in the big processes. It also shows some special processes that may not have a URL associated with them.

Hữu ích?

more options

Thanks. I'll have a look. And see if that sheds any light

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.