Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Grammarly

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Why is my Grammarly not working on Mac? I noticed it wasnt working on the Canvas website and then I uninstalled and reinstalled the grammarly extension and it is still not working. When I click on the toolbar on the green g I get a blank white box. Help!

{
 "application": {
  "name": "Firefox",
  "osVersion": "Darwin 20.2.0 Darwin Kernel Version 20.2.0: Wed Dec 2 20:39:59 PST 2020; root:xnu-7195.60.75~1/RELEASE_X86_64",
  "version": "84.0.1",
  "buildID": "20201221152838",
  "distributionID": "",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.16; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0",
  "safeMode": false,
  "updateChannel": "release",
  "supportURL": "https://support.mozilla.org/1/firefox/84.0.1/Darwin/en-US/",
  "rosetta": false,
  "numTotalWindows": 1,
  "numFissionWindows": 0,
  "numRemoteWindows": 1,
  "fissionAutoStart": false,
  "fissionDecisionStatus": "disabledByDefault",
  "remoteAutoStart": true,
  "policiesStatus": 0,
  "keyLocationServiceGoogleFound": true,
  "keySafebrowsingGoogleFound": true,
  "keyMozillaFound": true
 },

If you need more data info let me know.

   "name": "Grammarly for Firefox",
   "type": "extension",
   "version": "8.868.0",
   "isActive": true,
   "id": "87677a2c52b84ad3a151a4a72f5bd3c4@jetpack"
  },

Why is my Grammarly not working on Mac? I noticed it wasnt working on the Canvas website and then I uninstalled and reinstalled the grammarly extension and it is still not working. When I click on the toolbar on the green g I get a blank white box. Help! <pre><nowiki>{ "application": { "name": "Firefox", "osVersion": "Darwin 20.2.0 Darwin Kernel Version 20.2.0: Wed Dec 2 20:39:59 PST 2020; root:xnu-7195.60.75~1/RELEASE_X86_64", "version": "84.0.1", "buildID": "20201221152838", "distributionID": "", "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.16; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0", "safeMode": false, "updateChannel": "release", "supportURL": "https://support.mozilla.org/1/firefox/84.0.1/Darwin/en-US/", "rosetta": false, "numTotalWindows": 1, "numFissionWindows": 0, "numRemoteWindows": 1, "fissionAutoStart": false, "fissionDecisionStatus": "disabledByDefault", "remoteAutoStart": true, "policiesStatus": 0, "keyLocationServiceGoogleFound": true, "keySafebrowsingGoogleFound": true, "keyMozillaFound": true }, </nowiki></pre> If you need more data info let me know. <pre><nowiki> "name": "Grammarly for Firefox", "type": "extension", "version": "8.868.0", "isActive": true, "id": "87677a2c52b84ad3a151a4a72f5bd3c4@jetpack" },</nowiki></pre><br>
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should contact their support.