Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

full screen now requiring 2 inputs since updating to OS11.1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Using Firefox 84.0.2, Mac OS 11.1 Big Sur. When using Amazon Prime Video to access CBS All Access, I open Firefox, go to the proper Amazon Video address, sign in to my account, click the program to be watched, and click the full screen icon *in the video*, but the tool bar does not disappear.

Prior to updating to OS 11.1, this worked perfectly: it would go to full screen.

Now, I need to upon opening the browser, use the Firefox prefs, and click the full screen icon first. Then, when the program screen opens and content is played, I can click the full screen icon *in the video screen* and it makes the toolbar disappear.

Ok, I know this is a first world problem, but I liked the one click approach better than the two click.

Is there a way to get back to the one click solution? It seemed Firefox was remembering what to do before (?) before the update.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.