Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 10 touch keyboard auto closes in Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi I am running Firefox version 84.0.2 on Windows 10 (Build 19042) - Desktop mode I like to use my computer with a mouse only and I use the built in Windows 10 touch keyboard when I need to type something.

My problem is that every time I click on the touch keyboard button (lower right corner of Windows 10) when in Firefox, the touch keyboard opens and then automatically closes. I think this is a problem with Firefox because the touch keyboard works fine in Edge as well as Notepad and other applications

my about:config osk settings are as follows services.sync.prefs.sync.ui.osk.enabled - true ui.osk.detect_physical_keyboard - true ui.osk.enabled - true ui.osk.require_win10 - false

The message that appears under ui.osk.debug.keyboardDisplayReason is the following ui.osk.debug.keyboardDisplayReason - IKPOS: Touch screen not found.

If anyone knows how to fix this, please help

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.