Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

TLS handshake

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I'm using FF Version 84.0.2 and have increasingly experienced slowness and problems loading many websites with "Performing TLS handshake ........" statuses and other delays. Several sites will not load at all. To resolve, Firefox has to be closed, reopened, and then the sites may load OK or still slowly load. I'm using Duck Duck Go as the search engine. I've searched online fix articles and tried several ideas but couldn't find any current/recent solutions, have done Refresh, and built new profile too. Anyone having this problem or have solution ideas that will work? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.