Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

youtube presents errors during loading, leaving the left side panel and the youtube login menu empty, strangely when opening firefox for the first time after turning on the computer it seems to load normally but when browsing or updating the problem is present.

I don't use third-party antivirus, only the one that comes in windows 10. I suspect the firewall and windows defender itself.

I've been like this for two months. I tried updating windows 10, no changes. update firefox, no changes. reset firefox, no changes. disable firefox add-ons, no changes. reinstall firefox, no changes. private window, unchanged.

any ideas?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.