Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 84.0.2 with New MacMini chip M1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hello, I have a problem with firefox 84.0.2. From first day, when I installed the firefox, I have a problem. The problem is when I stay a lot of time not using it, all tabs are freezed. Only menues works, but the tabs are not working, I can not open a new tab. I need to close firefox and start to work again.

Any idea? the system big sur is recently installed, I mean, all is new, HW, SO, Firefox...


Thank you. Regards, Rafa.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.