Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Attachment not Opening

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

I cannot open any attachments through AOL using the Firefox browser. The attachment is there but when I try to select it it it does not open with all types of attachments (.doc, .xls, .pdf, .etc..). This only occurs with Firefox and started about a few days ago. IE and Chrome are ok. Using Firefox version is 84.0.2 (64-bit). I had cleared the Cache but no difference.

Please advise.