Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser on Mac shows up on the new Desktop when switching the Desktop

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hi everyone, when my firefox is not in fullscreen mode, it shows up on the new Desktop when I am switching the Desktop via Mission Control or gesture. Is there a fix for this problem? I am using hte Magnet App but I am not having the issue with other browsers or applications yet. You can have a look at a screen record here: https://youtu.be/vPBoXKTKcNg Thanks in advance

Firefox 84.0.2 MacOS Big Sur 11.1

Được chỉnh sửa bởi Luetkehellweg vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.