Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't ask me for permission to use the camera in Google Meet

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ilovegrene

more options

So when I try to use Google Meet, it asks me for permission to use the microphone but no sign of camera. Any thoughts? Thanks in advance!

I am using Firefox Nightly version 86.0a1, if that's helpful.

Giải pháp được chọn

Update: I fixed the problem, for anyone intrested, you have to: Step 1. Go to "Site Information" and then "Show connection details" Step 2. Click "More Information" Step 3. Go to "Permissions" and scroll to the bottom unti you find the camera permissions

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Update: I fixed the problem, for anyone intrested, you have to: Step 1. Go to "Site Information" and then "Show connection details" Step 2. Click "More Information" Step 3. Go to "Permissions" and scroll to the bottom unti you find the camera permissions