Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password Reset Problem

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
more options

I Forgot My Mozilla Firefox Password of another account (banarzee@gmail.com). I try about 3 days For Reset my password by click forgot password & email link but i fail repeat & repeat. when i create new password show massage "Unable to deliver email". Please Help me for reset my password. Mozilla Firefox ID Email- banarzee@gmail.com

Attach:- Problem Screenshot.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.