Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video turns black when using Waipu.tv in Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When I use Waipu.TV in Firefox I first do not see the Video, then I click in the screen and see the movie until the mouse moves, the screen is not fully black, I can still see the Waupu.tv frame but not the video, using full screen is the same, what can I do about it? Thanks Elkie : )

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.