Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change default search engine

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 201 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

Windows 10 Trying to change my default search engine from Google to DuckDuckGo When go to options/change default search engine only google, amazon.com, ebay and wikipedia are shown as options. Weird since I don't believe most of these are search engines. Added DuckDuckGo as an extension; tried Firefox in safe mode; refreshed Firefox Searched help topics. I'm stuck!

Giải pháp được chọn

Hi, Amazon, Ebay and Wikipedia are default search engines as is DDG. To restore default search engines, in Options > Search, click on 'Restore Default Search Engines' under the 'Search Shortcuts' list. More: Add or remove a search engine in Firefox

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, Amazon, Ebay and Wikipedia are default search engines as is DDG. To restore default search engines, in Options > Search, click on 'Restore Default Search Engines' under the 'Search Shortcuts' list. More: Add or remove a search engine in Firefox

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!