Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

File(s) damaged? Problems starting firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi buero14

more options

Hello, I am still running Win7. After this morning reboot, firefox did not start, messaging: "Der Prozedureinsprungspunkt "sql3lite_database_file_object" wurde in der DLL "nss3.dll" nicht gefunden. After that a message windows says: "Couldn't load" XPCOM. I tried to reinstall firefox downloading it with another browser, but the installation (I am now working with) seems to be somehow parallel, i.e. I don't have my profile and extensions, passwords, etc. And the look ist different.

Thanks in davance for any help.

Giải pháp được chọn

Ok, the other Browser simply installed the 32bit-Version on my computer. Downloading the 64bit version and choosing the installation path solved my problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

buero14 said

Hello, I am still running Win7. After this morning reboot, firefox did not start, messaging: "Der Prozedureinsprungspunkt "sql3lite_database_file_object" wurde in der DLL "nss3.dll" nicht gefunden. After that a message windows says: "Couldn't load" XPCOM. I tried to reinstall firefox downloading it with another browser, but the installation (I am now working with) seems to be somehow parallel, i.e. I don't have my profile and extensions, passwords, etc. And the look ist different. Thanks in davance for any help.

In the meantime, I have figured out that the renewly installed Firefox is located in C:\Program Files\Mozilla Firefox, my old (not working) one in C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox.

Can I somehow tell the installer to use C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox instead of C:\Program Files\Mozilla Firefox? If yes, will this affect my profile?

Can I import my profile to my new installation alternatively?

Thanks again.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Ok, the other Browser simply installed the 32bit-Version on my computer. Downloading the 64bit version and choosing the installation path solved my problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.