Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

首页被360篡改

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

问题描述: 每次打开浏览器显示未知网址(如图1所示),随后跳转至360(如图2所示)两者均不是设置的首页(如图3所示)

需求: 怎样跳过该步骤,直接显示设置的主页?

附加: 1、左上角首页图标仍然有效,指向的是用户设置好的首页(如图3所示) 2、电脑未安装360安全卫士,仅有自带的联想管家,但安装有360浏览器;

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi 1805754039 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.