Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is markdown support coming?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

It seems like directly displaying markdown documents would be helpful and pretty easy to implement (especially now that CommonMark is being accepted as a standard). I see these bugs for it, but no real movement or priority. Is it on a roadmap anywhere? Anything a not-really-developer can do to help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.