Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple users, one computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have multiple users on my computer, each with their own sign in. How can I have the other users create a Firefox account to sync their own settings when they sign on to this one computer and not have to sync my settings on this same computer or share them between users? EX: With my friend signed in on this computer I tried signing my friend into Firefox and It stated it would share sync settings. I don't want shared sync settings between us.

I'm sure there's a way to do it. I'm just not sure.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First, create a user account for each user on the computer. Firefox will create a new profile for each user on the system.

Change your computer account password to keep others from accidentally using yours.