Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I modify the font for the History list and the bookmarks Toolbar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Fire Marshal Bil

more options

Is there any way I can increase the font size or bold the entries on the History list and the Bookmarks Toolbar? CTRL-+ does it for the rest of the screen but not for the History list.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Oh, BTW, don't go by the attachment because that displays in huge fonts here. But in my browser, the text is very small. I am using the Fixed Zoom add-on, but that affects only the rest of the page, not the history popup screen.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.