Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems with download of a few images using "Page Info" window -> "Media" tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Text in " " is translated to English from Danish. I hope the translation is close enough for you to follow.

I used to: - Right click an image on a website - Chose "Show Image Information" to get to the "Media" tab in the "Page Info" window to download a couple of images from a website. Lately this function is not behaving as it used to do.

Now - Selecting more images from the list in the "Media" tab - Click "Save As" - Chose a download folder - Click "Select Folder" doesn't work at all. Nothing seems to happen, not even an error message appears.

Is this function broken in the newer versions of Firefox, or is it just my installation experiencing this? I'm using Firefox ver. 84.0.2 (64-bit), Windows 8.1, Plugin * Shockwave Flash 32.0 r0

Best Regards Mr. Longgaard

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is a known bug in Firefox 84, fixed for 86 and got uplifted to 85.

  • Bug 1683244 - Cannot save multiple selected link of Pageinfo media tab [86]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.