Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still unloadable google

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

By the way: could somebody answer in german? There ist no software of qweb. The links to troubleshotting are no help for me. Sorry. I need something like a checklist.

Giải pháp được chọn

From your first screenshot: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER


  • MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED
  • uses an invalid security certificate SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
  • configured their website improperly

How to troubleshoot the error code "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

"Man in the middle" how recognizable??

Hữu ích?

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

A "Man in the middle" is something between your system and the website. This could be a VPN or even security software.

Hữu ích?

more options

I've no Proxy, no VPN, nothing from QWEB. Still can't load google. See screenshots. As "Johnny Foreigner" I nieed simple hints to follow.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

From your first screenshot: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER


  • MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED
  • uses an invalid security certificate SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
  • configured their website improperly

How to troubleshoot the error code "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.