Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Bookmarks Toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I logged in this am. The Bookmarks File folder named OtherBookMarks was on my Bookmarks Toolbar. I don't want it there and I cannot move it. It also appears under the in the Bookmarks Tab where All Bookmarks are.

How do I remove it from the Bookmarks Toolbar. Thank you.

When I logged in this am. The Bookmarks File folder named OtherBookMarks was on my Bookmarks Toolbar. I don't want it there and I cannot move it. It also appears under the in the Bookmarks Tab where All Bookmarks are. How do I remove it from the Bookmarks Toolbar. Thank you.

Được chỉnh sửa bởi kathyjoe5 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to set browser.toolbars.bookmarks.2h2020 = false on the about:config page.

Note that Firefox 85 will come with a pref to control whether to display this folder on the Bookmarks Toolbar, in Firefox 86 you can right-click empty space on the Bookmarks Toolbar.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".