Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab Groups - are they on the roadmap?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Chrome has a really fantastic feature called "Tab Groups" - it's pretty self explanatory but it basically allows you to quickly group related sets of tabs.

This is an incredibly useful feature but it seems Firefox hasn't got anything like it.

I've tried a few of the third party add-ons such as Tree-Style-Tabs but they're all over-complicated, take up too much screen real estate or change the way tabs operate.

Is adding simple Tab Grouping functionality on the Firefox roadmap?

If not - has anyone found any good add-ons to replicate the Chrome functionality?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox had that many versions ago, but not sure why they dropped it. Now Nightly has containers or you can use the add-on for it.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

Hữu ích?

more options

I use containers for privacy/security but they're annoying if you just want to visually group things as changing tabs in and out of them reloads pages and loses settings.

Hữu ích?

more options

Really, I also enjoyed the tabs groups.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.