Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sound

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 208 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have used Firefox as my main browser for years - suddenly I have no sound from the internet. I have tried uninstalling and reinstalling but no sound. plewase for some help.

Giải pháp được chọn

Got my sound thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Uninstalling and reinstalling leaves behind files. But that's some trivia for you today. I will need a bit more information.

more options

I have now been into options then permissions, then turned on video and sound for all channels - still no sound coming from firefox from internet sites.

more options

Can you post similar screenshots? The 1st screenshot, just click on the speaker and then click on the up arrow The 2nd screenshot, I'll need you to right click on the speaker Then click on Open Volume Mixer Then click on the link at the bottom of the mixer

more options

Giải pháp được chọn

Got my sound thank you

more options

Yea! Just mark it as solved and get back to work.  ;-))