Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu Bar Color

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2152 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The background color of the menu bar is dark blue. It is too dark. How do I change the color?

The background color of the menu bar is dark blue. It is too dark. How do I change the color?

Giải pháp được chọn

Go to settings--->Extensions&Themes---->Themes and select a light theme

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Go to settings--->Extensions&Themes---->Themes and select a light theme

more options

I don't want to change the theme, I want to change the menu bar color so it looks like an active window. All other applications have a title bar and color. My Firefox has no title bar, and so, no same color.

more options

Hi mgalpp

You can toggle the title bar on/off via the "Title Bar" button at the bottom left in the Customize palette window