Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

About opening a tab in a new tab (not new window) conveniently

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SolidBlock

more options

I found when pressing Alt+Enter in the address bar, the link will open in a new tab, which is nice. But if I press Alt+click a link in the page, the link does not open in a new tab (while Shift+click can open in a new window as expected). I'm not sure if it's a problem, but I hope Firefox can have this feature so that opening a link in a new tab can be more convenient.

Besides, in some browsers, drag a link to a nearby place will open in a new tab. However, in Firefox, this manner does not work, unless I drag a link to the tabs bar.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

For opening a link in a new tab you need to hold down the Ctrl key and not the Alt key (Holding Alt can trigger a download action). You can also click the link with the mouse wheel to force opening the link in a new tab.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks. The link you provided helps a lot.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.