Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Arrow keys causing Windows 10 pop up volume controls.

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Anonymous

more options

All of a sudden my right arrow key is causing the windows 10 volume pop up to come and increase my volume which is very annoying, how do I fix this? I already did this, and restarted Firefox and windows 10, didn't work. hardwaremediakeys. enabled = false.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

You can set media.hardwaremediakeys.enabled = false on the about:config page. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-audio-or-video-playback-your-keyboard

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can set media.hardwaremediakeys.enabled = false on the about:config page. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-audio-or-video-playback-your-keyboard You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Did you read anything I said? I said I already did that and it didn't work.

Hữu ích?

more options

You wrote: "hardwaremediakeys. enabled" and that is not the correct name (it has a space and the leading "media." is missing). If that is a typo in your question then something else is wrong.

Did you try to close and restart Firefox or reboot the computer after modifying the pref ?

Hữu ích?

more options

I did this here is a screenshot, yes I restarted firefox.

Hữu ích?

more options

Ok for some reason is it working now.

Hữu ích?

more options

Now the arrow keys are controlling volume, the right arrow key again and I have it set to False.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.