Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird language on webpages after recent update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
more options

This started happening after recent firefox update. Current version is 83.0 OS is Mac OS catalina 10.15.7

Part of the website shows up in different language and the other part shows up in English. I haven't changed any language settings. It is still set to English.

See attachment for screenshot of a webpage.

I have tried clearing all history and cookies. Opened the same webpage in safari and chrome. The website shows up in English.

Đính kèm ảnh chụp màn hình