Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab maginfied after computer sleeps

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi johnsclarkaia

more options

The last couple of days every time I close the lid on my laptop PC when I reopen the last tab (gmail) is overly magnified. I tried refreshing to no avail. I have to close the tab and start again. Help.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Do you mean that the page content is magnified or is this about the Tab bar (user interface area) ?

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

here you go

Hữu ích?

more options

That is the full screen

Hữu ích?

more options

Is only that last tab affected regardless whether it is selected or not when you close the lid ?

Did you try to reboot the computer in the meantime ?

The page isn't zoomed (i.e. resetting the page zoom doesn't have effect) ?

Hữu ích?

more options

I 'refreshed' Firefox, I rebooted my computer, no change. This just started happening. I leave my gmail tabs open. When I close the lid of my PC laptop then reopen the tab on the right will be magnified and the last email opened, weird. Refreshing doesn't reset it. I must close the tab and reopen.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.