Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs disappear with no apparent cause

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 73 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

What is the cause? How do I stop all pinned tabs being lost after closing and later opening FF.

Giải pháp được chọn

You should NOT clear the browsing history when you close Firefox via "Clear history when Firefox closes" as that includes restoring pinned tabs and open tabs. You should keep pinned if you choose not to restore the previous session, but start with a blank tab or with the home page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What do you have set here? see screenshot

Hữu ích?

more options

Thank you for helping. Restore previous session is not checked.

Hữu ích?

more options

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history.

  • do not clear the Browsing History
  • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
  • clearing "Cookies" will remove all selected cookies including cookies with an allow exception you may want to keep

Hữu ích?

more options

Hello cor-el,

I checked "restore previous session" Tabs remained. Sometimes it requires several open-close cycles for the tabs to vanish. I do not understand your above suggestions. Why should I clear history on closing? Thank you for your help.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You should NOT clear the browsing history when you close Firefox via "Clear history when Firefox closes" as that includes restoring pinned tabs and open tabs. You should keep pinned if you choose not to restore the previous session, but start with a blank tab or with the home page.

Hữu ích?

more options

Yes, like this. see screenshot. All my pinned and regular tabs are open when I start Firefox.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.