Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Tabs will not allow me to set a default home page to display

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I really hate Bing as a search engine. I set my home page to Google, but every time I open a tab my only choices are the Tab page or Blank page. I don't want either. I want to land on my chosen web site, in this case, Google.com. The previous versions of Firefox that I've had always allowed this. Please allow people to chose their own open tab page. Thanks!

I really hate Bing as a search engine. I set my home page to Google, but every time I open a tab my only choices are the Tab page or Blank page. I don't want either. I want to land on my chosen web site, in this case, Google.com. The previous versions of Firefox that I've had always allowed this. Please allow people to chose their own open tab page. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can post a pics like mine? see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

You need to use an extension if you want to set the new tab page to a website. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-override/