Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox only lists one camera device

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kevinsalvatorelli

more options

I am running Firefox Version 84.0.1 on Windows 10 1909.

Whenever I attempt to use a camera in Firefox, it defaults to one and does not allow you to select any others in the list. I have two other camera devices on this computer, but neither of them are ever listed.

I use OBS as a video mixer and then Voicemeeter as an audio mixer. Firefox has no trouble selecting between the 8 audio input devices on this computer, so I'm not sure why video would be any different.

I need Firefox to use OBS's virtual camera for school and work, but it always defaults to Epoccam now. It used to default to my NDI Virtual Input, which I was able to use (but with some issues) to get video out of OBS, it just added an extra hop.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Actually I was wrong. Firefox no longer can select between the audio devices either, but it used to be able to. It just happens to default to the primary one I use it seems.

I also know that the other inputs do work in Firefox, because if I disable EpocCam, the OBS one shows up, and if I disable the OBS one, the Newtek NDI one shows up.

Hữu ích?

more options

This appears to be working in some places in 84.0.2, but not everywhere. The shared camera and video access prompt works, but the individual prompt does not.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.