Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't restore the previous session

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tevin

more options

Hi! I have a lot of tabs in Mozilla browser. Sometimes I open one of them separately - but mostly I work in one window. I closed that window with loads of tabs - but after I started it again - Mozilla showed me just 1 tab. I entered History and tried to restore closed windows - and got all 1-tab-windows for the last couple of days - but not the window with all my tabs! I tried to restore the reserve copy - https://skr.sh/i/301220/1VuOM7Wm.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2030-12-2020%2013:58:34.jpg - but none of them works! Please, help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry about this.When you closed the one with many tabs, you left the one with one tab still running and so that was taken as the most previous session. That why when you wanted to recover the most previous session it showed the one tab.Hope this helps -Yegon T

Được chỉnh sửa bởi Tevin vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.