Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable that mouse thumb buttons trigger "previous page" and "next page" in Firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I really want to disable that Firefox uses the mouse thumb buttons 4 and 5 as "previous page" and "next page" commands.

Example: Sometimes I study/play for hours a chess problem on https://tactics.chessbase.com/de/Solve but as soon the page gets reloaded it will be a new chess problem - no way to go back!

Somebody wrote a solution to disable the backspace key (on keyboard) triggering the "previous page" command, assuming the mouse thumb button 4 would be used by Firefox as backspace key. Unfortunately this assumption proofed to be wrong. The solution only disabled the backspace key to trigger the "previous page" command, but the mouse thumb buttons STILL DO TRIGGER the "previous page" and "next page" commands.

Where can I disable the mouse thumb buttons in Firefox - without disable the thumb buttons entirely in the Logitec software?

Được chỉnh sửa bởi Mark vào

Giải pháp được chọn

You can try to set these prefs to false on the about:config page.

  • mousebutton.4th.enabled = false
  • mousebutton.5th.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to set these prefs to false on the about:config page.

  • mousebutton.4th.enabled = false
  • mousebutton.5th.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".


Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.