Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Computer Migration

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello. How do I migrate Firefox and bookmarks on Windows 10 to a new computer? I have sync enabled.

Hello. How do I migrate Firefox and bookmarks on Windows 10 to a new computer? I have sync enabled.

Giải pháp được chọn

Log into the sync using the new computer. Do Not change the password. Note: Some data can not be shared between different versions of the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Log into the sync using the new computer. Do Not change the password. Note: Some data can not be shared between different versions of the browser.