Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

jave.adobe flalsh

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

java and thenew adode plug i isnt showing up in plugins under addons.. please help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Java plugin hasn't been supported by browser for quite some time.

Why-do-Java-Silverlight-Adobe-Acrobat-and-other-plugins-no longer work.

Support for Flash should still work in Firefox 84, but will also end in January next year.

Flash EOL: